Usuari anònim
Connectar
15/07/2024 10:18:55 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Preguntes Freqüents

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiPreguntes FreqüentsNOTA DE SEGURETAT : La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai utilitza un certificat de servidor segur que garanteix la confidencialitat i autenticitat de les dades, així com els continguts que es posen a disposició de la ciutadania. És possible que en accedir-hi aparegui alguna de les següents alertes de seguretat:

 • Avís de seguretat Internet Explorer (S'obrirà en una nova finestra)
 • Avís de seguretat Firefox (S'obrirà en una nova finestra)
 • Avís de seguretat Google Chrome (S'obrirà en una nova finestra)

Si rebeu alguna d'aquestes alertes de seguretat, accedeixi a les següents Instruccions de configuracióPreguntes Freqüents

Què és un certificat de persona usuària?

És un conjunt de dades de:

 1. Identificació de la persona titular del Certificat.
 2. Distintius del Certificat: Número de Sèrie, Entitat que ho va emetre, data d'emissió, data de caducitat, etc.
 3. Dues claus: pública i privada.
 4. La signatura electrònica de l'autoritat de certificació que ho va emetre.

Aquestes dades s'agrupen en:

 1. Part privada: Clau privada.
 2. Part pública: Resta de dades del certificat, inclosa la signatura electrònica de l'autoritat de certificació que ho va emetre.

La part privada mai és cedida per la persona propietària. Aquesta és la base de la seguretat.

Característiques: amb les dues claus es poden realitzar funcions de xifrat amb la peculiaritat que el que es xifra amb la privada només es pot verificar amb la pública i viceversa. Els certificats de persona usuària que s'utilitzen en els serveis que t'ofereix Seu Electrònica s'ajusten a la versió 3 de la recomanació X.509 del ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunication).

Els certificats són documents digitals, emesos per un prestador de serveis de certificació, que donen fe de la vinculació entre una clau pública i una persona física o jurídica. Són com un DNI electrònic que garanteixen en Internet la identitat de les persones físiques o jurídiques.

Per què serveix un certificat de persona usuària?

Els serveis que presta Seu Electrònica serveixen per a:

 1. Permet la identificació de persones usuàries davant serveis telemàtics.
 2. Permet signar i xifrar missatges de correu electrònic segur.
 3. Permet la signatura electrònica de documents. El receptor o receptora d'un document signat pot tenir la seguretat que aquest és l'original i no ha estat manipulat.
 4. Permet xifrar les comunicacions. Únicament la persona destinatària de la informació podrà veure el contingut de la mateixa.
 5. L'autor o autora d'una signatura electrònica usant Certificats Digitals no podrà negar l'autoria d'aquesta signatura.
Què és convenient fer amb el certificat de persona usuària?

És altament recomanable que la persona usuària realitzi una còpia de seguretat en disc del seu certificat i la seva corresponent clau privada seguint les instruccions corresponents al navegador utilitzat.

Com importar un certificat en Internet Explorer 6 o posterior?

Per a importar certificats personals en el seu navegador Internet Explorer v6 o superior haurà de realitzar els següents passos:

 1. Accedir al menú "Eines, Opcions d'Internet", i una vegada allà seleccionar la pestanya "Contingut". En l'apartat de certificats prémer el botó de "Certificats" i seleccionar la finestra "Personal".
 2. A continuació prémer el botó "Importar". Apareixerà un icone d'assistent que el guiarà durant tota la importació del certificat. Prémer el botó "Següent" i introduir en el quadre de diàleg el nom del fitxer que té el certificat que desitja importar. Premi "Següent".
 3. En la següent finestra si ho desitja introdueixi una contrasenya, la introdueix i marqui la casella "Marcar la clau privada com exportable" perquè pugui tornar a exportar el certificat amb la seva clau privada i premi "Següent".
 4. A continuació deixi l'opció per defecte i prémer "Següent".
 5. En la següent finestra es mostrarà un quadre amb les propietats del certificat importat, premi "Acceptar". Finalment apareixerà un quadre informant-li que el certificat ha estat importat correctament.
Puc tenir més d'un certificat?

No hi ha cap problema per a tenir més d'un certificat en el seu ordinador; en el moment oportú se li preguntarà quin dels certificats és el qual vol utilitzar.

Puc protegir el meu certificat en el navegador?

Sí, pot protegir el seu certificat de dues maneres. La primera consisteix a emmagatzemar el certificat en una targeta criptogràfica (el certificat del DNI electrònic estarà emmagatzemat en una). L'altra possibilitat consisteix a emmagatzemar el certificat en el navegador protegit per una contrasenya especificant-ho durant la seva instal·lació.

Puc utilitzar el meu certificat instal·lat en un altre ordinador?

Sí, en el cas de tenir el certificat emmagatzemat en una targeta criptogràfica és suficient amb inserir la targeta en l'altre ordinador. Si el certificat està emmagatzemat en el navegador, és necessari exportar el certificat a un fitxer i posteriorment importar el certificat en el navegador del nou ordinador.

Quan caduca un certificat de persona usuària?

El certificat digital té un període de vigència que consta en el mateix certificat. Pot comprovar la vigència en el menú de consulta de propietats de certificat del seu navegador.

També pot fer-ho dirigint-se a CERES. Una vegada el seu certificat hagi caducat vostè no podrà utilitzar els serveis oferts per aquesta Administració que requereixin signatura electrònica.

Com es renova un certificat de persona usuària?

El certificat digital obtingut a CERES ha de renovar-se en els dos mesos anteriors a la seva data de caducitat. La renovació prorroga la vigència durant dos anys més. Tot el procediment pot realitzar-se online a la web de la CERES.

Com es revoca un certificat de persona usuària?

La revocació d'un certificat digital és l'anul·lació de la seva vigència abans de la data de caducitat especificada en ell.

La revocació pot sol·licitar-la en qualsevol moment, especialment quan el titular cregui que el certificat pot haver estat copiat.

La revocació podrà fer-se efectiva sempre que la vigència del certificat no hagi finalitzat.

Si el o la titular disposa del certificat, el tràmit de revocació podrà fer-se online a la web de CERES. Si per pèrdua, robatori o per altres causes el o la titular no disposa del certificat, haurà de personar-se en una oficina de registre per a acreditar la seva identitat i signar el model de sol·licitud de revocació.

Què és una signatura electrònica?

Una signatura electrònica és un resum xifrat d'un missatge.

 1. El resum s'obté aplicant un algorisme a un missatge. Aquest algorisme té dues característiques fonamentals:

  1. No existeix la possibilitat de tornar a obtenir el missatge partint del resum generat.
  2. Si es canvia el missatge el resum que s'obté és diferent.

  Aquestes dues característiques garanteixen la integritat del missatge. Si es canvia el contingut del missatge, el que verifica la signatura ho sabrà.

 2. El resum es xifra amb la clau privada del certificat de la persona que signa. Aplicant els mecanismes de verificació, el receptor o la receptora coneixerà qui va signar i aquesta persona no pot repudiar l'autoria del missatge.

Què és una signatura electrònica avançada?

La signatura electrònica que permet identificar a la persona signatària i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada a la persona signatària de manera única i a les dades a qué es refereix i que ha estat creada per mitjans que la persona signatària pot utilizar, amb un alt nivell de confiança, a sota el seu exclusiu control. (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, títol I, article 3, punt 2).

Ha d'estar basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, títol I, article 3, punt 3).

Són certificats reconeguts els certificats electrònics expedits per un prestador de serveis de certificació que compleixi els requisits establerts en aquesta llei quant la comprovació de la identitat i altres circumstàncies dels i les sol·licitants i a la fiabilitat i les garanties dels serveis de certificació que prestin. (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, títol II, capítol II, article 11, punt 1).

Quins són els efectes jurídics de la signatura electrònica avançada?

Tindrà respecte de les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignants en paper. (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, títol I, article 3, punt 4).

El suport en què es trobin les dades signades electrònicament serà admissible com a prova documental en judici. (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, títol I, article 3, punt 8).

Quins avantatges ofereix la signatura electrònica?

La signatura electrònica permet garantir la identitat de la persona que realitza una gestió, així com la integritat del contingut dels missatges que envia. Per aquest motiu, les persones usuàries que disposin de signatura electrònica poden consultar dades de caràcter personal, realitzar tràmits o altres gestions o accedir a diferents serveis. Amb la signatura electrònica i des d'aquesta web, vostè pot realitzar tràmits i gestions davant l'Ajuntament i obtenir una resposta immediata sense necessitat de desplaçaments ni lliurament de documentació en paper.

Com funciona una signatura electrònica?

Per a poder utilitzar la signatura electrònica és necessari haver obtingut prèviament un certificat digital. El funcionament de la signatura electrònica es basa en dos números (la clau privada i la clau pública) amb una relació matemàtica entre ells.

Aquests números o claus es generen a partir d'un navegador d'Internet i del certificat digital emès per l'entitat certificadora. La clau privada s'emmagatzema en un dispositiu d'ús privat: una targeta criptogràfica o normalment el disc dur d'un ordinador. La clau pública, en canvi, es distribueix juntament amb el missatge signat, fitxer, etc. Sobre la signatura electrònica rebuda, la persona receptora aplicarà la clau pública de la persona emissora a fi de desxifrar-la. El resultat serà una petjada que ha de coincidir amb la petjada del missatge. Si això es produeix, hi ha garantia que el missatge no ha estat modificat i que ha estat emès per la persona titular de la signatura.

Com es genera una signatura electrònica?

En els serveis que presta Seu Electrònica amb signatura electrònica, aquesta es genera per programes que té el navegador de la persona client. Aquests programes són els únics que accedeixen a la clau privada del certificat i l'accés té lloc només quan la persona signant selecciona el certificat i autoritza la signatura.

Per a activar els programes de generació de signatures es descarrega un applet i diverses llibreries del Servidor de Seu Electrònica que seleccionen les dades a signar i els invoquen.

Perquè Seu Electrònica pugui verificar la signatura, els programes anteriors envien:

 1. Tots les dades de la declaració.

 2. La signatura electrònica.

 3. La part pública del certificat de persona usuària del que va signar la declaració.

Com es verifica una signatura electrònica?

Les dades que intervenen en el procés de verificació de signatura són:

 1. Missatge amb les dades que es van signar.

 2. Signatura electrònica.

 3. Part pública del certificat signant.

I les verificacions:

 1. Comprovar que el certificat signant no ha estat manipulat.

  Per a verificar l'autenticitat del certificat signant:

  1. S'obté un resum de les dades del certificat C amb un algorisme (MD5 - SHA1).

  2. Es desxifra la signatura que va realitzar l'Autoritat de Certificació quan va concedir el certificat amb la seva clau pública.

  3. Si el resultat de 1) i 2) és el mateix, es té la certesa que el certificat de persona usuària no ha estat manipulat i la clau pública de la persona signatària del missatge és la que es va generar en la petició del certificat.

 2. Comprovar l'autenticitat de la signatura.

  1. S'obté un resum del missatge A amb un algorisme (MD5 - SHA1).

  2. Es desxifra la signatura B amb la clau pública de la persona signatària validada en el procés 1.

  3. Si el resultat dels dos passos anteriors és idèntic la signatura és autèntica.

És el mateix signar un missatge que xifrar-lo?

No és el mateix, ja que la signatura electrònica garanteix la integritat, autenticació i no repudi, però no la confidencialitat. El xifrat garanteix la confidencialitat, això és, el missatge només pot ser llegit per la persona destinatària al que va dirigit.

Com s'aconsegueix la confidencialitat?

Per a garantir, que en una xarxa oberta com INTERNET, ningú pugui conèixer el que es transmeten dos comunicants, els missatges que s'intercanvien s'envien xifrats. El protocol que s'utilitza en les transmissions segures amb Seu Electrònica és el SSL-3 (Secure Sockets Layer).

Aquest protocol està instal·lat de forma nativa en tots els navegadors moderns.

Per a xifrar les comunicacions s'utilitza una clau simètrica. Aquesta clau es genera per a cada sessió en el navegador de la persona usuària i s'envia xifrada (utilitzant el Programari del protocol SSL) amb la clau pública del Servidor de Seu Electrònica. D'aquesta manera només la persona usuària i Seu Electrònica poden llegir els missatges intercanviats.

El Registre Telemàtic substitueix al Registre General?

No, el Registre Telemàtic és un registre auxiliar del Registre General però únicament habilitat per a la recepció i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb determinats tràmits i procediments. Aquests procediments seran publicats en lloc visible en la pàgina d'inici del Registre Telemàtic. En qualsevol cas, sempre podrà fer ús de qualsevol finestreta del Registre General per a aquests tràmits.

En què és diferencia el Registre Telemàtic dels Registres administratius tradicionals?

En, almenys, dos sentits:

 1. Com avantatges: La presentació d'escrits podrà realitzar-se en els registres telemàtics tots els dies de l'any, durant les 24 hores.

 2. Per contraposició, es regeixen pel principi d'especialitat, que es concreta en:

  - Només poden rebre documents que siguin de competència de l'Òrgan que va crear el Registre (Conselleria d'Economia i Hisenda)

  - Només poden rebre els documents que es relacionen en la seva norma de creació.

Tampoc realitzen funcions d'expedició de còpies segellades o compulsades dels documents que, si escau, es transmetin juntament amb la sol·licitud, escrit o comunicació.

És obligatori utilitzar el Registre Telemàtic?

Excepte en els supòsits establerts legalment, en cap cas tindrà caràcter forçós la corresponent presentació de sol·licituds, per mitjà del Registre Telemàtic. La utilització del mateix no implicarà cap tracte discriminatori en la tramitació i resolució dels procediments

Quina garantia m'ofereix la presentació de documents en el Registre Telemàtic?

El Registre Telemàtic emetrà, per mitjans electrònics, un rebut de presentació en el qual consta el Numero o codi de registre individualitzat, la data i hora de presentació i, si escau, l'òrgan destinatari i el contingut íntegre, o un extracte del mateix, tot això acompanyat de l'empremta digital de l’'esmenta’t Registre Telemàtic, a manera de signatura del document.

A més, el missatge de confirmació, que es configurarà de manera que pugui ser imprès o arxivat informàticament per la persona interessada i garanteixi la identitat del registre, tindrà el valor de justificant o rebut de presentació.

Què passa si no rebo missatge de confirmació del Registre Telemàtic?

En aquells casos en els quals es detectin anomalies de tipus tècnic en la transmissió telemàtica del document, aquesta circumstància es posarà en coneixement de la persona presentadora pel propi sistema, mitjançant els corresponents missatges d'error, perquè procedeixi a l'esmena.

La persona usuària haurà de ser advertida que la no recepció del missatge de confirmació o, si escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència de la transmissió implica que no s'ha produït la recepció, havent de realitzar-se la presentació en altre moment o utilitzant altres mitjans.

El Registre Telemàtic modifica el còmput general dels terminis?

No, els terminis segueixen sent els previstos en la normativa específica de cada procediment. Només seran considerats inhàbils els dies així declarats per a tot el territori nacional i en l'àmbit de la Comunitat Autònoma en el calendari anual de dies inhàbils.

Puc presentar un Registre Telemàtic en un dia inhàbil?

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l'any. En cas de coincidir amb un dia inhàbil, l'entrada en el registre en aquests casos serà a l'hora d'obertura del mateix del següent dia hàbil.

El Registre Telemàtic, per a consignar la data i hora que permeti acreditar el moment exacte en el qual la comunicació es produeix i que, al seu torn, permeti evitar el rebuig d'aquesta comunicació per la persona remitent o per la persona destinatària, es regirà per la data i hora oficial espanyola.

Podrà ser interromput el Registre Telemàtic?

Només quan concorrin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu podrà interrompre's pel temps imprescindible la recepció de sol·licituds.

La interrupció haurà d'anunciar-se a les persones potencials usuàries del Registre Telemàtic amb l'antelació que, si escau, resulti possible. En supòsits d'interrupció no planificada en el funcionament del Registre, i sempre que sigui possible, la persona usuària visualitzarà un missatge en el que es comuniqui tal circumstància.

Què és la representació?
 1. Els interessats amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, excepte manifestació expressa en contra de l'interessat.

 2. Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estigui previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les Administracions Públiques.

 3. Haurà d'acreditar-se la representació per a:

  - formular sol·licituds,

  - presentar declaracions responsables o comunicacions,

  - interposar recursos,

  - desistir d'accions i

  - renunciar a drets en nom d'una altra persona

Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació.

 1. La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. A aquest efecte, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant:

  º apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, ( 5. L'apoderament «apud acta» s'atorgarà mitjançant compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica fent ús dels sistemes de signatura electrònica prevists en aquesta Llei, o bé mitjançant compareixença personal en les oficines d'assistència en matèria de registres.) o

  - a través de l'acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració Pública competent. Sedi Punt Accés General - Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) (administracion.gob.es) (L'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals disposaran d'un registre electrònic general d'apoderaments, en el qual hauran d'inscriure's, almenys, els de caràcter general atorgats apud acta, presencial o electrònicament, per qui ostenti la condició d'interessat en un procediment administratiu a favor de representant, per a actuar en el seu nom davant les Administracions Públiques. També haurà de constar la validació realitzada del poder. En l'àmbit estatal, aquest registre serà el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat. Els registres generals d'apoderaments no impediran l'existència de registres particulars en cada Organisme on s'inscriguin els poders atorgats per a realització de tràmits específics en aquest. Cada Organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d'apoderaments. 2. Els registres electrònics generals i particulars d'apoderaments pertanyents a totes i cadascuna de les Administracions, hauran de ser plenament interoperables entre si, de manera que es garanteixi la seva interconnexió, compatibilitat informàtica, així com la transmissió telemàtica de les sol·licituds, escrits i comunicacions que s'incorporin a aquests. Els registres electrònics generals i particulars d'apoderaments permetran comprovar vàlidament la representació dels qui actuïn davant les Administracions Públiques en nom d'un tercer, mitjançant la consulta a altres registres administratius similars, al registre mercantil, de la propietat, i als protocols notarials. Els registres mercantils, de la propietat, i dels protocols notarials seran interoperables amb els registres electrònics generals i particulars d'apoderaments.

  - Aportació de poder

  - Identificació mitjançant certificat d'electrònic de representació, emès per entitat de certificació autoritzada.

  - Les Administracions Públiques podran habilitar amb caràcter general o específic a persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització de determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. Aquesta habilitació haurà d'especificar les condicions i obligacions a les quals es comprometen els que així adquireixin la condició de representants, i determinarà la presumpció de validesa de la representació tret que la normativa d'aplicació prevegi una altra cosa. Les Administracions Públiques podran requerir, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquesta representació. No obstant això, sempre podrà comparèixer l'interessat per si mateix en el procediment.

 2. L'òrgan competent per a la tramitació del procediment haurà d'incorporar a l'expedient administratiu acreditació de la condició de representant i dels poders que té reconeguts en aquest moment. El document electrònic que acrediti el resultat de la consulta al registre electrònic d'apoderaments corresponent tindrà la condició d'acreditació a aquest efecte.

 3. La falta o insuficient acreditació de la representació no impedirà que es tingui per realitzat l'acte de què es tracti, sempre que s'aporti aquella o s'esmeni el defecte dins del termini de deu dies que haurà de concedir a aquest efecte l'òrgan administratiu, o d'un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.

Els seients que es realitzin en els registres electrònics generals i particulars d'apoderaments hauran de contenir, almenys, la següent informació:

 1. Nom i cognoms o la denominació o raó social, document nacional d'identitat, número d'identificació fiscal o document equivalent del poderdant.
 2. Nom i cognoms o la denominació o raó social, document nacional d'identitat, número d'identificació fiscal o document equivalent de l'apoderat.
 3. Data d'inscripció.
 4. Període de temps pel qual s'atorga el poder.
 5. Tipus de poder segons les facultats que atorgui.

Els poders que s'inscriguin en els registres electrònics generals i particulars d'apoderaments hauran de correspondre a alguna de les següents tipologies:

 1. Un poder general perquè l'apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
 2. Un poder perquè l'apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o Organisme concret.
 3. Un poder perquè l'apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per a la realització de determinats tràmits especificats en el poder. (Paràgraf anul·lat) Cada Comunitat Autònoma aprovarà els models de poders inscriptibles en el registre quan se circumscrigui a actuacions davant la seva respectiva Administració.

Els poders inscrits en el registre tindran una validesa determinada màxima de cinc anys a comptar des de la data d'inscripció. En tot cas, en qualsevol moment abans de la finalització d'aquest termini el poderdant podrà revocar o prorrogar el poder. Les pròrrogues atorgades pel poderdant al registre tindran una validesa determinada màxima de cinc anys a comptar des de la data d'inscripció.

Les sol·licituds d'inscripció del poder, de revocació, de pròrroga o de denúncia del mateix podran dirigir-se a qualsevol registre, havent de quedar inscrita aquesta circumstància en el registre de l'Administració o Organisme davant la qual tingui efectes el poder i fent efecte des de la data en la qual es produeixi aquesta inscripció.