Usuari anònim
Connectar
24/03/2023 03:10:19 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiSubvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitiva del serveis de Cooperació i solidaritat, Cultura, Educació, Esports, Joventut i Medi AmbientNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció La concessió d'aquestes subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, es realitza a través de la comparació de totes les sol·licituds presentades, per tal d'establir-ne una relació d'acord amb els criteris de valoració fixats, prèviament, a les bases reguladores i en la propia convocatòria. A partir de la valoració, s'adjudiquen les subvencions, dins el límit que fixa la convocatoria i en funció del crèdit disponible, que es reparteix entre les entitats sol·licitants segons la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris. Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d'interès públic o social, la finalitat dels quals vagi en concordança amb la convocatòria a la qual es concorre. L'objecte de l'Ajuntament és poder finançar la totalitat o part de les activitats i/o projectes que les entitats i associacions del municipi porten a terme.

Convocatòries obertes:

Subvencions servei de Cooperació i solidaritat:

- Activitats o projectes en àmbit de cooperació internacional al desenvolupament.
- Activitats o projectes relacionats amb l'acollida temporal d'infants menors de 17 anys.
- Activitats o projectes relacionats amb situacions d'emergència en països del Tercer i Quart Món.
- Activitats o projectes amb especial incidència en situacions de pobresa i manca de necessitats bàsiques al nostre territori, preferentment d'abast local.

Subvencions servei de Cultura:

- Activitats o projectes culturals en l'àmbit de les arts escèniques com música, teatre, dansa, cinema...
- Activitats o projectes culturals en l'àmbit de les arts plàstiques com pintura, escultura, fotografia...
- Activitats o projectes culturals en l'àmbit de la cultura popular i tradicional (calendari festiu tradicional, ball de gitanes...).
- Activitats o projectes culturals en l'àmbit del patrimoni cultural com activitats de difusió (conferències, sortides didàctiques...) o accions i projectes de protecció i recuperació.
- Activitats o projectes culturals en l'àmbit de formació en matèria cultural.
- Activitats o projectes culturals en altres manifestacions festives, culturals i socials.

Subvencions servei d'Educació:

a) Projectes educatius:

- Activitats de formació per a mares i pares en la línia dels programes d'Escola Local de Pares i Mares
- Activitats de formació per a alumnes que complementin, millorin o ampliïn l'oferta educativa escolar i extraescolar del centre i del municipi.
- Serveis de conciliació de la vida familiar i laboral.
- Celebracions pròpies o tradicionals en les quals el promotor o copromotor sigui l'AMPA/AFA.
- Activitats de carácter lúdic i de lleure.

b) Projectes per a la dotació de material inventariable:

- Dotació de material inventariable de caràcter bàsic per al funcionament de l'AMPA/AFA.

Subvencions servei d'Esports:

- Activitats o projectes que fomentin la pràctica esportiva del municipi, sobretot entre determinats sectors de la població com l'esport base, la gent gran, els joves i altres col·lectius d'interès social.
- Activitats o projectes que fomentin la formació de tècnics, directius i esportistes.
- Activitats o projectes que promoguin la cohesió a través de l'esport i impulsin l'associacionisme al municipi.
- Activitats o projectes que recolzin la consecució d'èxits esportius.

Subvencions servei de Joventut:

- Activitats o projectes que fomentin les iniciatives juvenils.
- Activitats o projectes que col·laborin a potenciar i mantenir els projectes de les entitats juvenils que tenen per objecte proporcionar espais de lleure i oci per a joves.
- Activitats o projectes que fomentin el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població jove del municipi.
- Activitats o projectes que premiïn, potenciïn i col·laborin amb els projectes proposats pels joves del municipi.

Subvencions servei de Medi Ambient:

- Activitats o projectes que fomentin la recuperació d'un bé, zona o element del patrimoni natural.
- Activitats o projectes que promoguin el reciclatge o la baixada d'emissions de CO2.
- Activitats o projectes amb caràcter innovador i capacitat per abordar mancances en matèria de medi ambient.
- Activitats o projectes relacionats amb la creació, producció i difusió de material divulgatiu i/o educatiu.
- Activitats o projectes pel control i cura de la població de gats ferals mitjançant l'esterilització i la identificació de colònies municipals.

Persones destinatàries Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats o associacions legalment constituïdes, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que reuneixin les condicions següents:

a) Les persones jurídiques han d'estar legalment constituïdes.
b) Han d'estar inscrites al Registre municipal d'entitats.
c) Han de tenir, entre les seves finalitats, la realització de l'activitat subvencionada.
d) Han de tenir la seva seu social a Bigues i Riells.
e) Han d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.
f) Han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb les cobertures establertes per la llei.

Canal de presentació Aquest tràmit només es pot realitzar telemàticament, ja que les persones a qui va dirigit són subjectes obligats a relacionar-se amb l'administració pública a través de mitjans telemàtics.

Import Tràmit gratuït

Requisits Per poder presentar la documentació i demanar la subvenció, cal ser persona jurídica, i per tant, disposar del certificat digital de persona jurídica (com és el de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre -FNMT-)

Termini de presentació Es poden presentar sol·licituds durant el període en què estigui oberta la convocatòria.

Sistema d'identificació Certificat digital de representant

Responsable del tràmit Ajuntament de Bigues i Riells
Inici del tràmit Instància específica segons les bases de la convocatòria.

Periodicitat Subjecte a la publicació de les bases i la convocatòria

Unitat tramitadora La unitat tramitadora dependrà de l'àmbit de la subvenció.

Òrgan responsable de la resolució Junta de Govern Local

Efectes del silenci administratiu Art 24 Llei 39/2015.

En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, legitima l'interessat o interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.

El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, l'estimació dels quals tingui com a conseqüència que les facultats relatives al domini públic o al servei públic, les que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, es transferiran al sol·licitant o a tercers.

El sentit del silenci també serà desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud dels interessats. No obstant això, quan s'interposi recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no dictés ni notifiqués resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.

Versió i data de l'última actualització 14/08/2020

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari electrònic

Obligatori Telemàtica
Codi d'Identificació Fiscal: Codi d'Identificació Fiscal (CIF) de l'entitat peticionària, en cas de no haver-lo presentat en altres ocasions.

Obligatori Telemàtica
Qüestionari informatiu: Qüestionari informatiu de la subvenció del servei a la qual es concorre o projecte (segons indiquin les bases especifiques).

Obligatori Telemàtica
Declaració responsable Llei 38/2003: Declaració responsable del secretari/ària de l'entitat o legal representant conforme l'entitat no està inclosa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

Obligatori Telemàtica
Declaració responsable compliment Seguretat Social: Declaració responsable del secretari/ària o legal representant de l'entitat del compliment de les obligacions fiscals i la Seguretat Social.

Obligatori Telemàtica
Assegurança responsabilitat civil: Rebut o pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil de l'entitat. És obligatòria per a totes les entitats a excepció d'aquelles de cooperació que no desenvolupin la seva activitat al nostre país.

Opcional Telemàtica
Relació llicències federatives: En el cas de les subvencions del servei d'Esports, és obligatòria la relació de llicències federatives amb el nom, cognoms i número de llicència federativa, tant dels practicants com dels monitors o entrenadors. En cas de no correspondre llicència, relació d'esportistes i monitors o entrenadors assegurats (assegurança personal d'accidents i assistència sanitària). És necessari adjuntar escaneig de les fitxes federatives, de l'assegurança privada d'accidents i assistència sanitària o un certificat de la federació o de la companyia d'assegurances en què hi consti el llistat de tots els esportistes assegurats.

Opcional Telemàtica
Certificat situació esportista: En el cas de les subvecions del servei d'Esports, si hi ha esportistes discapacitats o amb necessitats educatives especials, serà necessari aportar certificat o documentació acreditativa de la situación de l'esportista.

Opcional Telemàtica

Normativa
Pressupostos Estat Pressupostos Generals de l'Estat

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Llei 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Llei 39/2015 Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resolució IGAE convocatòries subvencions Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per al qual es regula el procés de registre i de publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
Resolució IGAE sobre BDNS Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la información a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
Pressupostos Estat Pressupostos Generals de l'Estat

Ordenança subvencions Ordenança general de subvencions
Bases regualdores concurrència competitiva Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats culturals, educatives, de joventut, esportives i de solidaritat i cooperació.


Podeu consultar les bases reguladores de les diferents subvencions a cada un dels apartats

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica