Usuari anònim
Connectar
02/04/2023 05:37:28 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiAjuts econòmics a famílies monoparentalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció A través d'aquest tràmit es pot sol·licitar l'ajut destinat a finançar una part de la quota de l'impost sobre béns immobles a famílies monoparentals.

Persones destinatàries Famílies monoparentals que compleixin els requisits de les bases.

Requisits d'iniciació Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques en les quals concorri la situació que en fomenta l'atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que compleixin els següents requisits:

a) Ésser titular de família monoparental, segons la normativa vigent, a la data de meritació de la quota subvencionada de l'impost sobre béns immobles, és a dir, a ú de gener.
b) Estar empadronat al municipi de Bigues i Riells del Fai a la data de meritació de la quota subvencionada.
c) Ser subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles pel seu habitatge habitual a la data de meritació de la quota subvencionada. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
d) El valor cadastral de l'immoble bonificat ha de ser inferior a 220.000,00 ¤.
e) La suma dels ingressos que figuren a la base liquidable anual als efectes de l'impost sobre la renda de les persones físiques de tots els membres que figurin en el títol de família monoparental no ha de superar tres vegades el salari mínim interprofessional.
f) No tenir deutes amb l'Ajuntament, la resta d'administracions ni amb la Seguretat Social.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació de la documentació que consta a l'apartat de documentació. No fa falta aportar certificat d'empadronament, ja que aquest aspecte serà comprovat pel propi Ajuntament.

Termini de presentació El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Provínicia de Barcelona.

Canals d'accés al tràmit Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.

A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació Mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Departament La sol·licitud entrarà pel registre general, que l'enviarà a Serveis Socials i Igualtat per tal que en puguin fer la corresponent valoració.

Responsable del tràmit Ajuntament de Bigues i Riells del Fai

Inici del tràmit Instancia especifica de la ayuda.

Instància específica de l'ajut.

Òrgan que resol Junta de Govern Local

Termini màxim de resolució i notificació S'examinaran conjuntament, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La notificació de la resolució es realitzarà d'acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si en el termini establert per a la resolució no s'ha notificat, aquesta es pot entendre desestimada per silenci administratiu negatiu.

Efectes del silenci administratiu Si en el termini establert per a la resolució no s'ha notificat, aquesta es pot entendre desestimada per silenci administratiu negatiu.

Pràctica de notificacions Electrònica per compareixença a la seu, a través de la carpeta ciutadana - Bústia de notificacions, obligatòria per totes les persones relacionades a l'article 14 de la Llei 39/2015:

"En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, pels tràmits que realitzin amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu, s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els que representen a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

e) Els empleats de les administracions públiques pels tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada administració.

3. Reglamentàriament, les administracions podran establir l'obligació de relacionar-se entre si a través de mitjans electrònics per determinats procediments i per certs collectius de persones físiques, que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat que té accés i disponibilitat als mitjans electrònics necessaris."

Postal, per les persones físiques que així ho hagin indicat, independentment es remetrà a la bústia de notificacions per facilitar el seu accés, prèvia identificació fefaent.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Instància: Formulari de sol·licitud específic per a l'ajut. Obligatori Ambdues
DNI: Document Nacional d'Identitat.

Obligatori Ambdues
Títol família monoparental: Títol vigent de família monoparental.

Obligatori Ambdues
Rebut IBI: Rebut anual de l'Impost de Béns Immobles (IBI) o document que permeti acreditar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Obligatori Ambdues
Declaració IRPF: Declaració de l'impost de la renda sobre persones físiques (IRPF) de l'últim any, o, en cas de no tenir obligació de realitzar l'esmentada declaració, certificat en què s'acrediti aquesta circumstància i certificat d'ingressos emès per l'empresa contractant.

Obligatori Ambdues
Dades bancàries: Imprès de dades bancàries, signat i amb segell de validació de l'entitat bancària del compte en el qual es desitja percebre la subvenció.

Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Ordenança subvencions Ordenança general de subvencions
Bases regualdores ajuts famílies monoparentals Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar una part de la quota de l'impost de béns immobles a famílies monoparentals.


Podeu consultar les bases reguladores dels ajuts en aquest enllaç

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica