Usuari anònim
Connectar
01/04/2023 20:03:20 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiSubvencions extraordinàries per COVID-19Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Amb aquest tràmit, es poden tramitar les subvencions adreçades a les activitats econòmiques locals, per tal de fer front a la crisi econòmica derivada de la COVID-19. L'Ajuntament impulsa dues línies de subvenció:

Línia 1
Biguerraques Festa Major 2021.

Línia 2
Activitats econòmiques amb ocupació de la via pública (terrasses), afectades per l'estat d'alarma segons el RD 463/2020, de 14 de març.

Persones destinatàries Destinataris específics per cada línia de subvenció:

Línia 1. Biguerraques Festa Major 2021.


Entitats que van realitzar ocupació (com a barraques de la Festa Major de Bigues i Riells del Fai del 2021) i que compleixin totes les condicions de les bases.
Línia 2. Activitats econòmiques, amb ocupació de la via pública (terrasses), afectades per l'estat d'alarma segons el RD 463/2020, de 14 de març.

Persones físiques i/o jurídiques (autònoms o empreses) que realitzen activitats econòmiques en el municipi de Bigues i Riells del Fai, amb ocupació de la via pública que compleixin les condicions de les bases.

Requisits d'iniciació Criteris específics per cada línia de subvenció:

Línia 1. Biguerraques Festa Major 2021.


Entitats que van realitzar ocupació (com a barraques de la Festa Major de Bigues i Riells del Fai del 2021) i que compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
- Que no incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions, i, en concret, es trobin al corrent de totes les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, requisit que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la pròpia sol·licitud de subvenció. L'obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l'Ajuntament.


Línia 2. Activitats econòmiques, amb ocupació de la via pública (terrasses), afectades per l'estat d'alarma segons el RD 463/2020, de 14 de març.

Persones físiques i/o jurídiques (autònoms o empreses) que realitzen activitats econòmiques en el municipi de Bigues i Riells del Fai, amb ocupació de la via pública que compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:

- Que estiguin donades d'alta com a empreses o autònomes el dia 13 de març de 2020.
- Que constin en el padró de la taxa d'ocupació de la via pública (terrasses) del 2019.
- Que la seva activitat hagi resultat suspesa d'acord amb l'annex de l'article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
- Que no incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, i, en concret, es trobin al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la pròpia sol·licitud de subvenció. L'obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l'Ajuntament.

Termini de presentació Es podran presentar les sol·licituds des de l'1 de desembre fins el dia 15 de desembre del 2021 (ambdós inclosos).

Canals d'accés al tràmit Persones jurídiques:
Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l'administració a través de mitjans electrònic. Poden presentar la sol·licitud en el registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.

Persones físiques:
- Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
- A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació En cas de presentació telemàtica, mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Òrgan gestor La sol·licitud entrarà pel registre general, des d'on s'enviarà al departament de promoció econòmica per a la seva tramitació.

Periodicitat Es tracta d'un tràmit extraordinari que s'ha posat en marxa arran de la situació de pandèmia ocasionada per la COVID-19.
Òrgan que resol La Junta de Govern Local acordarà, de forma motivada, els sol·licitants a qui se'ls reconeix la condició de beneficiaris en cada una de les línies de subvenció i els sol·licitants a qui se'ls denega la sol·licitud. Serà la Junta de Govern Local qui fixarà l'import per a cada un dels beneficiaris i per a cada una de les línies de subvenció.

Termini de resolució El termini màxim en què cal notificar la resolución expressa será d'un mes des de l'endemà de la finalització del període de convocatòria (15 de desembre).

Efectes del silenci administratiu Art 24 L 39/2015.

En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, legitima l'interessat o interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.

El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, l'estimació dels quals tingui com a conseqüència que les facultats relatives al domini públic o al servei públic, les que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, es transferiran al sol·licitant o a tercers.

El sentit del silenci també serà desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud dels interessats. No obstant això, quan s'interposi recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no dictés ni notifiqués resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.

Recursos possibles Li són d'aplicació el recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de la notificació i davant del mateix òrgan que va resoldre i el recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Contenció Administratiu, en el termini de dos mesos.

Notificacions Electrònica per compareixença a la seu, a través de la carpeta ciutadana - Bústia de notificacions, obligatòria per totes les persones relacionades a l'article 14 de la Llei 39/2015:

"En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, pels tràmits que realitzin amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu, s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els que representen a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

e) Els empleats de les administracions públiques pels tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada administració.

3. Reglamentàriament, les administracions podran establir l'obligació de relacionar-se entre si a través de mitjans electrònics per determinats procediments i per certs collectius de persones físiques, que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat que té accés i disponibilitat als mitjans electrònics necessaris."

Postal, per les persones físiques que així ho hagin indicat, independentment es remetrà a la bústia de notificacions per facilitar el seu accés, prèvia identificació fefaent.

Versió i data de l'última actualització Versió 1. 21/10/2020
Versió 2. 03/12/2021

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: En cas ser telemàtic serà un formulari electrònic. En cas de ser en paper, serà el model de sol·licitud que apareix en aquest mateix tràmit. Obligatori Ambdues
Declaració responsable relativa al compliment dels requisits: Es tracta d'un docuemnt en què es declara responsablement el compliment de tots els requisits necessaris per poder sol·licitar la subvenció.

Obligatori Ambdues
Document d'acreditació de la representació: En cas d'actuar en nom d'una altra persona, cal presentar un document que n'acrediti la representació. Opcional Ambdues

Normativa
Llei 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Ordenança subvencions Ordenança general de subvencions
Bases reguladores COVID-19 Bases reguladores de les 3 línies de subvencions extraordinàries per la COVID-19
Bases reguladores
LLei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern
Decret Llei 8/2020 (art.5. COVID) Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. Article 5

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica