Usuari anònim
Connectar
01/04/2023 20:12:53 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiProcés de selecció de personal per a l'estabilització d'ocupació temporalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció del procediment Amb aquest tràmit es pot sol·licitar l'admissió en els diferents processos selectius vacants a la plantilla orgànica i inclosos a l'oferta pública extraordinària d'ocupació del 2022, per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. El sistema de provisió de les diferents places és el de concurs oposició lliure o concurs lliure.

Persones destinatàries Qualsevol persona que compleixi els requisits exposats en cada una de les bases específiques del procés selectiu al qual es vulgui concórrer, de la convocatòria d'estabilització del 2022.

Requisits 1) Tenir la nacionalitat espanyola. Igualment, i sempre que el lloc objecte de la convocatòria, no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en l'exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les administracions públiques, tenir la nacionalitat de qualsevol de les estats membres de la Unió Europea.

El que s'estableix en el paràgraf anterior també serà d'aplicació al cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del/de la seu/va cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat, que visquin al seu càrrec.

2) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

3) No estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de personal funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat/da o inhabilitat/da.

En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/sa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

4) En el moment de la presentació d'instàncies, cal estar en possessió o haver abonat els drets per a la seva obtenció, del títol acadèmic oficial que es requereixi per a cada un dels diferents processos selectius, o estar en condicions d'obtenir-lo a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

En cas que la titulació en qüestió hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament n'hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d'equivalència o homologació expedit pel ministeri competent.

5) Conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb el nivell que correspongui segons el procés selectiu al qual es vulgui concórrer. Aquest coneixement caldrà acreditar-lo de la forma que s'especifiqui en cadascuna de les bases dels diferents processos.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català, les persones candidates que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

6) Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb el nivell corresponent de coneixements de llengua castellana.

Als efectes de l'exempció, les persones aspirants hauran d'acreditar-ne el coneixement documentalment, segons el que s'estableixi en cada una de les bases dels diferents processos selectius.

Les persones aspirants que no comptin amb el certificat corresponent, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori, la que es qualificarà d'apta o no apta.

Aquesta prova consistirà en un exercici de comprensió oral i un altre de caràcter escrit equivalent al nivell requerit.

7) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça convocada i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

8) Acreditar el pagament de la taxa per participar en el procés selectiu d'acord amb l'ordenança fiscal vigent.

9) No exercir cap càrrec, professió o activitat, pública o privada, per compte propi o aliè, retribuït o merament honorífic, que afecti l'estricte compliment dels deures, que comprometi la seva imparcialitat o perjudiqui els interessos generals, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.

10) En cas de presentar-se en un concurs reservat per a persones discapacitades o discapacitades intel·lectualment (superior al 33%), caldrà acreditar, documentalment, aquesta condició.

La persona aspirant ha de complir els requisits generals i específics el dia d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera o laboral fix.

Termini de presentació El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Canals d'accés al tràmit Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.

A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació Mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Òrgan gestor La sol·licitud entrarà pel registre de general de documents de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, des d'on es derivarà a recursos humans per tal que tramiti el procés selectiu.

Òrgan que resol Alcaldia, segons resulti de la conclusió del tribunal designat pel procés selectiu.

Import Import de la taxa per drets d'examen (d'acord amb el que estableix l'ordenança fiscal municipal número 12, pels drets d'examen a convocatòries públiques):
- Grups A1 i A2: 25,00 ¤
- Grups C1 i C2: 15,00 ¤
- Grup AP: 6,00 ¤

Existeix una bonificació del 50% dels drets d'examen de les persones que acreditin estar en situació de desocupació en el moment de presentar la seva sol·licitud. En aquest cas, les persones aspirants han d'assenyalar a la seva sol·licitud, aquesta circumstància, essent necessari que s'acrediti documentalment aquesta situació.

Termini de resolució Ve determinat per les bases específiques de cada procés selectiu.

Pràctica de notificacions En els processos selectius no es produeix resolució expressa, totes les decisions del tribunal, resultats d'exàmens i resolucions es publiquen al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Versió i data de l'última actualització 21/11/2022

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari de la sol·licitud de participació al procés, que, en cas de presentació telemàtica, es genera automàticament en omplir les dades. En cas de presentació presencial, el formulari específic per la participació al procés, serà facilitat a la pròpia Oficina d'Atenció a la Ciutadania o descarregable a través de la seu electrònica de l'ajuntament. Obligatori Ambdues
Document d'identiifcació: DNI, NIE o qualsevol altre document que acrediti la nacionalitat i l'edat. Obligatori Ambdues
Document acreditatiu de titulació: Document acreditatiu de la titulació que s'exigeix a les bases del procediment al qual es concursa o justificant d'haver efectuat el pagament dels drets per a la seva obtenció. Obligatori Ambdues
Document acreditatiu del nivell de català: Document acreditatiu d'estar en possessió del certificat de nivell de llengua catalana que es requereixi segons el procés selectiu al qual es participa, a fi d'estar exempt de la realització de la prova. Opcional Ambdues
Certificat acreditatiu de coneixements de castellà: Certificat acreditatiu de coneixements de castellà, només en cas de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, si escau, a fi d'estar exemptes de realitzar la prova corresponent. Opcional Ambdues
Currículum Vitae: Currículum Vitae que contingui tant les dades acadèmiques com les professionals Obligatori Ambdues
Vida laboral: Vida laboral expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social Obligatori Ambdues
Resguard del pagament dels drets d'examen: Resguard de pagament de la taxa dels drets d'examen. Obligatori Ambdues
Model normalitzat de relació de mèrits: Model normalitzat de relació de mèrits segons annex de les bases Obligatori Ambdues
Acreditació de mèrits: Documentació acreditativa dels mèrits de l'experiència professional i de la formació acadèmica. Obligatori Ambdues
Document condició legal de discapacitat: Document que acrediti la condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%. La seva presentació és obligatòria pels concursos reservats per a persones amb discapacitat i pels reservats a persones amb discapacitat intel·lectual. Opcional Ambdues

Normativa
Reial decret legislatiu 5/2015 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Llei 30/1984 Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Decret Legislatiu 1/1997 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Decret 214/1990 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals

Decret legislatiu 2/2003 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica