Usuari anònim
Connectar
02/04/2023 03:34:20 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiSol·licituds d'accés a la documentació i/o la informació (consulta)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Procediment Sol·licitud d'accés a la informació pública.

Periodicitat Continu.

Tipus de tramitació Procediment.

Descripció del procediment Les persones tenen el dret a accedir a la informació pública a què es refereix l'article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica constituïda. L'exercici d'aquest dret no està condicionat a la concurrència d'un interès personal, no queda subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

Es considera informació pública amb independència de la forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi. Les administracions públiques han de poder adoptar les mesures organitzatives necessàries per garantir el compliment del dret d'accés a la informació pública, d`acord amb el que estableix la legislació vigent.

Límits al dret d'accés a la informació pública.
1. El dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per:

a) La seguretat pública.

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.

d) El principi d'igualtat de les parts en els procesos judicials o la tutela judicial efectiva.

e) Els drets dels menors d`edat.

f) La intimitat i la resta de drets privats legítims.

g) El secret professional i els drets de propietat Intel·lectual i industrial.

El dret d'accés a la informació pública també pot ser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei, tenint la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d'edat, el coneixement o divulgació de la qual pugui condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur. L'accés a la informació pot ser denegat en aquest supòsit, a menys que se'n pugui garantir el caràcter anònim, i sens perjudici del que estableixin els articles següents:

CAUSES D'INADMISSIÓ:

Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d'accés a la informació pública en els següents supòsits:

a) Si se sol·liciten notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.

b) Si per obtenir la informació que se sol·licita és necessària una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de forma desglossada, prèvia audiència de la persona sol·licitant.

c) Si la informació que se sol·licita està en fase d'elaboració i s'ha de fer pública, d'acord amb les obligacions de transparència del títol II, en el termini de tres mesos.

Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d'informació consistents en consultes jurídiques o peticions d'informes o dictamens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les lleis sectorials d'allò que se sol·licita, d'acord amb la normativa corresponent. La inadmissió de sol·licituds ha de ser motivada i comunicada a la persona sol·licitant.

Persones destinatàries Ciutadania, empreses i administracions.

Forma d'inici El procediment s'inicia a instància del particular.

Requisits d'iniciació Qualsevol persona té el dret a accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona, física o jurídica legalment constituïda.

L'exercici d'aquest dret no està condicionat a la concurrència d'un interès personal, no queda subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

El dret d'accés a la informació pública pot ser exercit a partir dels setze anys.

Termini de presentació Al llarg de l'any, en qualsevol moment.

Canals d'accés al tràmit Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació Mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Lloc de presentació A el registre electrònic de l`Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l`article 2.1. de la Llei 39/2015, d`1 d`octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s`estableixi.

A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d`Espanya a l`estranger.

A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Presencialment, a qualsevol de les oficines d`assistència en matèria de registre.

Import Per al mer accés, es tracta d'un servei gratuït; en cas de sol·licitar còpies, tant en format digital com en format paper, el tràmit està subjecte a les taxes que estableix l'ordenança fiscal municipal número 12.


Ordenança fiscal municipal núm. 12
Administració Local.

Centre directiu Ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Unitat de tramitació Secretaria i arxiu.

Òrgan que resol L'òrgan competent per dictar la resolució d'aquest tràmit és l'alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, determina el termini per resoldre en el seu article 33.
Article 33. Termini per resoldre. 1. Les sol·licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la sol·licitud. 2. El termini a què es refereix l'apartat 1 pot prorrogar-se si el volum o la complexitat de la informació requerida ho justifiquen, fins a un termini igual a la meitat de l'inicial. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a la persona interessada. 3. En el termini a què es refereix el present article, s'ha de resoldre la sol·licitud i notificar la resolució a l'interessat. 4. El termini a què es refereix aquest article, només pot quedar en suspens en els casos establerts expressament per la pròpia llei i per la legislació en general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Efectes del silenci administratiu Article 35. Silenci administratiu. 1. Si l`administració no resol i notifica en el termini establert, la sol·licitud s`entén estimada, a menys que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació. 2. No es pot adquirir, per silenci administratiu, el dret d`accés si hi concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per tenir accés a la informació pública. 3. En el cas de silenci administratiu estimatori, l`administració està obligada a facilitar l`accés a la informació pública en el termini establert a l`article 36, a comptar des del moment en què el sol·licitant ho demana. 4. La denegació d`accés a la informació, havent-se produït silenci administratiu estimatori, pot donar lloc a l`exigència de responsabilitat, d`acord amb l`establert al títol VII.

Resolució Fi de la via administrativa: SI.

Recursos possibles Article 38. Recurs administratiu. Les resolucions expresses o presumptes dictades d`acord amb allò que disposa el present títol poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant de l`òrgan que les ha dictades. Article 39. Comissió de Garantia del Dret d`Accés a la Informació Pública. 1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d`accés a la informació pública i, en el seu cas, les que resolguin el recurs de reposició, poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant de la Comissió de Garantia del Dret d`Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar pel compliment i les garanties del dret d`accés a la informació pública, que regula el present títol. 3. La Comissió ha d`exercir les seves funcions mitjançant actes i acords de caràcter tecnicojurídic, que, en cap cas, poden ser motivats per criteris d`oportunitat o de convivència.
Article 42.1. Les reclamacions a què es refereix l`article 39.1. s`han d`interposar en un termini d`un mes a comptar des de la notificació de la resolució, des del moment en què ha finalitzat el termini per resoldre en el supòsit de l`article 35.2. o, en el seu cas, des de la desestimació del recurs de reposició.

Pràctica de notificacions Les notificacions de les peticions realitzades a través de mitjans electrònics es remetran a la bústia de notificacions de la seu electrònica.
En el cas de sol·licitud presencial, la notificació es realitzarà mitjançant paper i, a més, s`efectuarà la posada a disposició a la seu electrònica, d`acord amb la Llei 39/2015.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial degudament emplenada o a través de formulari web. En el supòsit que es tramiti presencialment, es requerirà identificació prèvia. En el supòsit que es tramiti presencialment, es requerirà identificació prèvia. Obligatori Ambdues
APORTACIÓ: Si s`actua com a representant, és suficient la presentació de poders, sense el certificat electrònic de representant. Opcional Ambdues
Documentació addicional: Documentació addicional, si es considera adient. Opcional Ambdues

Normativa
Llei 19/2014 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern
Llei 39/2015 Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Llei 20/2015 Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

Llei 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Altres aplicables Qualsevol altra llei aplicable al supòsit.


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica