Usuari anònim
Connectar
02/04/2023 04:25:08 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiSubvencions atorgades a les entitats de forma directaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció La subvenció serà nominativa sempre que en el pressupost municipal aprovat hi consti el nom del beneficiari i l'import de la subvenció en qüestió. L'objecte es detallarà en el propi conveni de col·laboració en què es formalitza la subvenció i serà congruent amb la classificació funcional i económica definida en el corresponen crèdit pressupostari.

Persones destinatàries Aquelles persones jurídiques determinades en els estats de despeses del pressupost i que compleixen els següents requisits:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat i l'adopció d'un comportament singular, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Termini de presentació de la sol·licitud El termini de presentació de les instàncies és anual, finalitza a 31 de desembre.
Canals de tramitació Aquest tràmit només es pot realitzar en línea.

Taxa És un tràmit gratuït.
Òrgan resolutori Alcaldia mitjançant decret.
Termini per a la resolució El procediment de concessió de les subvencions nominatives s'ha de resoldre en el termini de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució tindrà caràcter desestimatori.
Versió i data de l'última actualització 29/05/2020

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari electrònic

Obligatori Telemàtica
Declaració responsable Llei General de Subvencions: Declaració responsable de no estar inclòs en cap dels supòsits de la Llei General de Subvencions Obligatori Telemàtica
Declaració responsable compliment obligacions Seguretat Social: Declaració responsable d'estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social Obligatori Telemàtica

Normativa
Pressupostos Estat Pressupostos Generals de l'Estat

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Llei 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reial Decret 887/2006 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Resolució IGAE sobre BDNS Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la información a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
Resolució IGAE convocatòries subvencions Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per al qual es regula el procés de registre i de publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
Ordenança subvencions Ordenança general de subvencions

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica