Usuari anònim
Connectar
01/04/2023 18:33:46 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiInstància generalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció A través d'aquest servei electrònic es podran presentar sol·licituds davant el Registre General de l'Ajuntament de Bigues i Riells, que no tinguin instància relacionada en paper o un procediment telemàtic concret a la seu electrònica.

S'haurà de complimentar la sol·licitud i aportar tots aquells documents que es considerin pertinents, tant presencialment, com telemàticament.

L'Ajuntament, mitjançant aquest servei pretén facilitar l'accés a l'administració, prèvia identificació fefaent, sense haver de desplaçar-s'hi físicament, donant compliment a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Persones destinatàries Ciutadania, empreses i administracions.

Requisits d'iniciació Persona física o jurídica.

Termini de presentació Segons el procediment que en cada cas estigui establert.

Canals d'accés al tràmit Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació Mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Òrgan gestor La sol·licitud entrarà pel registre general, que determinarà l'òrgan gestor a qui va destinada segons el servei sol·licitat.

Departament La sol·licitud entrarà pel registre general, que determinarà el departament al qual va destinada segons el servei sol·licitat.

Responsable del tràmit Ajuntament de Bigues i Riells.

Administració Local.

Inici del tràmit Instància.

Tipus de tramitació Procediment.

Periodicitat Continu.

Unitat tramitadora Extern comú.

Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent.

Aquests són els òrgans de resolució de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai:
- Alcaldia.
- Junta de Govern Local.
- Ple.

Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà el que fixi la norma reguladora del corresponent procediment.

Aquest termini no podrà excedir de sis mesos a menys que una norma amb rang de Llei n'estableixi un de major o així estigui previst en el dret de la Unió Europea. Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.

Còmput de terminis:

- En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.

- En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, des de la data en què la sol·licitud hagi entrat en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seva tramitació (en cas que es presenti a través de vies electròniques en dia inhàbil, es comptarà presentada a primera hora del següent dia hàbil).

Efectes del silenci administratiu Art 24 L 39/2015.

En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, legitima l'interessat o interessats per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.

El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, l'estimació dels quals tingui com a conseqüència que les facultats relatives al domini públic o al servei públic, les que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, es transferiran al sol·licitant o a tercers.

El sentit del silenci també serà desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud dels interessats. No obstant això, quan s'interposi recurs d'alçada contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no dictés ni notifiqués resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.

Recursos possibles Seran els que corresponguin segons el procediment de què es tracti i la legislació aplicable a la matèria objecte de la sol·licitud.

En general, són d'aplicació el recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la notificació i davant del mateix òrgan que va resoldre i el recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Contenció Administratiu, en el termini de dos mesos.

Pràctica de notificacions Electrònica per compareixença a la seu, a través de la carpeta ciutadana - Bústia de notificacions, obligatòria per totes les persones relacionades a l'article 14 de la Llei 39/2015:

"En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, pels tràmits que realitzin amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu, s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els que representen a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

e) Els empleats de les administracions públiques pels tràmits i actuacions que realitzin amb aquestes per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada administració.

3. Reglamentàriament, les administracions podran establir l'obligació de relacionar-se entre si a través de mitjans electrònics per determinats procediments i per certs collectius de persones físiques, que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat que té accés i disponibilitat als mitjans electrònics necessaris."

Postal, per les persones físiques que així ho hagin indicat, independentment es remetrà a la bústia de notificacions per facilitar el seu accés, prèvia identificació fefaent.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Instància de sol·licitud: Instància de sol·licitud Obligatori Ambdues
Document identificatiu: DNI, CIF o NIE del firmant, en el cas que es presenti presencialment; si es fa a través de la seu electrònica, la identificació mitjançant certificat digital no requerirà de dita aportació. Opcional Presencial
Escriptures: En cas que s'actuï per mitjà de representant, caldrà aportar la documentació que acrediti la representació del firmant (escriptures, poders, etc.) Opcional Ambdues
Documentació addicional: Documentació addicional Opcional Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Llei 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Llei 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.

Reial Decret 3/2010 Real Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Ordenances municipals Ordenances municipals.
Altres aplicables Qualsevol altra llei aplicable al supòsit.


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica