Usuari anōnim
Connectar
02/04/2023 03:37:19 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiJustificaciķ de subvencions atorgades a les entitatsNivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ Amb aquest trāmit es pot entrar la documentaciķ justificativa de les subvencions nominals i de les subvencions atorgades a les entitats en rčgim de concurrčncia competitiva.

Per tal de justificar les subvencions atorgades, és necessari presentar la memōria que hi ha a l'apartat de documentaciķ degudament omplerta i les factures que en justifiquen la despesa, per un import igual o superior al de la quantitat concedida.

Persones destinatāries Qualsevol persona jurídica beneficiāria d'una subvenciķ atorgada en rčgim de concurrčncia competitiva, per l'Ajuntament de Bigues i Riells.

Canal de presentaciķ Aquest trāmit només es pot realitzar telemāticament, ja que les persones a qui va dirigit sķn subjectes obligats a relacionar-se amb l'administraciķ pública a través de mitjans telemātics.

Import Import gratuīt.

Requisits Persona jurídica

Per poder presentar la documentaciķ i demanar la subvenciķ, cal ser persona jurídica, i per tant, disposar del certificat digital de persona jurídica (com és el de la Fābrica Nacional de la Moneda i Timbre -FNMT-)

Termini de presentaciķ Es pot presentar la solˇlicitud per a la justficaciķ fins el dia 28 de febrer.

Sistema d'identificaciķ Certificat digital de representant.

Responsable del trāmit Ajuntament de Bigues i Riells.

Inici del trāmit Instāncia que genera el propi trāmit i documentaciķ específica segons models establerts per a cada convocatōria. La documentaciķ es pot trobar en el propi trāmit.

Periodicitat Subjecte a la publicaciķ de les bases i la convocatōria.

Unitat tramitadora La unitat tramitadora dependrā de l'āmbit de la subvenciķ.

Ōrgan que resol En el cas de les subvencions nominals, l'acceptaciķ de la justificaciķ es resol mitjanįant decret d'Alcaldia i en el cas de les subvencions de concurrčncia competitiva, l'acceptaciķ de la subvenciķ es resol mitjanįant acord de la Junta de Govern Local.

Efectes del silenci administratiu En cas que no hi hagi resoluciķ expressa, tant per l'acceptaciķ de la justificaciķ de les subvencions nominals com per les de concurrčncia competitiva, el silenci administratiu s'entén com a positiu.

Versiķ i data de l'última actualitzaciķ 4/02/2021

Documentaciķ a aportar
Tipus Presentaciķ
Solˇlicitud: Formulari electrōnic

Obligatori Telemātica
Memōria justificativa: Memōria justificativa segons model adjunt a l'apartat de documentaciķ.

Obligatori Telemātica
Factures: Cal escanejar totes les factures en un únic document en format pdf.

Obligatori Telemātica

Normativa
Pressupostos Estat Pressupostos Generals de l'Estat

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Rčgim Local, i les seves modificacions.

Llei 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Llei 39/2015 Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resoluciķ IGAE convocatōries subvencions Resoluciķ de 10 de desembre de 2015, de la Intervenciķ General de l'Administraciķ de l'Estat, per al qual es regula el procés de registre i de publicaciķ de convocatōries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
Resoluciķ IGAE sobre BDNS Resoluciķ de 9 de desembre de 2015, de la Intervenciķ General de l'Administraciķ de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informaciķn a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
Ordenances municipals Ordenances municipals.
Bases regualdores concurrčncia competitiva Bases reguladores per a la concessiķ de subvencions en rčgim de concurrčncia competitiva per a activitats culturals, educatives, de joventut, esportives i de solidaritat i cooperaciķ.


Podeu consultar les bases reguladores de les diferents subvencions a cada un dels apartats

Tramitaciķ Telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica