Usuari anònim
Connectar
24/05/2022 01:46:50 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiSol·licitud per prendre part en un procés de selecció de personal funcionari interí per concurs oposició lliureNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Amb aquest tràmit es pot sol·licitar l'admissió en un procés selectiu d'una plaça de la plantilla de personal de l'Ajuntament mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Persones destinatàries Qualsevol persona que compleixi els requisits exposats a les bases específiques de la convocatòria oberta que estigui interessada en ocupar la plaça convocada.

Requisits d'iniciació És necessari reunir les condicions generals a la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats en què, en virtut de tractats internacionals subscrits por la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, d'acord amb les lleis vigents.

- També es poden admetre els cònjuges, la descendència i la descendència del cònjuge tant de qui tingui la ciutadania espanyola com la nacional dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea, ratificats per Espanya, als quals els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, en relació a la descendència, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però dependents.

- Les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat.

- Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial, hauran d'acreditar posseir coneixements de llengua castellana del nivell especificat a les bases de la convocatòria. L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d'un exercici, o la presentació d'un dels documents especificats a las bases.

b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana que s'especifica a las bases de la convocatòria. Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de català, amb caràcter obligatori i eliminatori que es classificarà com a apta o no apta.

Estaran exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça a processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova en qüestió en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació. L'acreditació documental a aquest efecte es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant, davant del tribunal, l'original de la documentació en qüestió.

Per convalidar la prova del nivell C de català, s'ha de tenir el títol de batxillerat (BUP, LOGSE) o bé d'FP de segon grau o equivalent, sempre que s'hagi cursat tot l'ensenyament a Catalunya i no s'hagi tingut l'exempció de la llengua catalana i s'hagi obtingut el títol a partir de gener de 1992 (curs 90-91 inclòs).

c) Tenir 16 anys complerts i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió, en el moment de presentar la instància, del títol que exigeixin les bases específiques de la convocatòria, equivalent o superior.

S'acreditarà mitjançant el títol corresponent i/o certificació d'equivalència emesa pel centre oficial corresponent. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb allò que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.

En tot cas, la persona aspirant haurà d'acreditar l'equivalència mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

Les persones aspirants dels estats membres de la Unió Europea hauran d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb allò que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.

e) Satisfer els drets d'examen.

f) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça convocada, i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

g) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, s'haurà d'acreditar igualment el fet de no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmès en cap sanció disciplinària, condemna penal o equivalent que impossibiliti l'accés a l'ocupació pública, en el seu estat d'origen, en els mateixos termes.

h) No exercir cap càrrec, professió o activitat, pública o privada, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, que afectin l'estricte compliment dels seus deures, que comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin els interessos generals, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.

El compliment de les condicions i requisits exigits per participar en el procés selectiu, s'ha de produir a la data de fi de termini per a la presentació de sol·licituds i s'ha de mantenir fins a la presa de possesió com a funcionari.

Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Canals d'accés al tràmit Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.

A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació Mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Òrgan gestor La sol·licitud entrarà pel registre de general de documents de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, des d'on es derivarà a recursos humans per tal que tramiti el procés selectiu.

Òrgan que resol Alcaldia, segons resulti de la conclusió del tribunal designat pel procés selectiu.

Import Import de la taxa per drets d'examen (d'acord amb el que estableix l'ordenança fiscal municipal número 12, pels drets d'examen a convocatòries públiques):
- Grups A1 i A2: 25,00 ¤
- Grups C1 i C2: 15,00 ¤

Existeix una bonificació del 50% dels drets d'examen de les persones que acreditin estar en situació de desocupació en el moment de presentar la seva sol·licitud. En aquest cas, les persones aspirants han d'assenyalar a la seva sol·licitud, aquesta circumstància, essent necessari que s'acrediti documentalment aquesta situació.

Termini de resolució Ve determinat per les bases específiques de la convocatòria.

Pràctica de notificacions En els processos selectius no es produeix resolució expressa, totes les decisions del tribunal, resultats d'exàmens i resolucions es publiquen al tauler d'edictes de l'ajuntament de Bigues i Riells del Fai.

Versió i data de l'última actualització 25/04/2022

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari de la sol·licitud de participació al procés, que, en cas de presentació telemàtica, es genera automàticament en omplir les dades. En cas de presentació presencial, el formulari específic per la participació al procés, serà facilitat a la pròpia Oficina d'Atenció a la Ciutadania o descarregable a través de la seu electrònica de l'ajuntament. Obligatori Ambdues
Document d'identiifcació: DNI, NIE o algun document d'identificació Obligatori Ambdues
Document acreditatiu del nivell de català: Títol acreditatiu del nivell de català o certificat d'equivalència, a fi d'estar exempt de realitzar la prova, segons el que s'estableix a les bases específiques. Opcional Ambdues
Certificat de castellà: Certificat acreditatiu dels coneixements de castellà, si escau, a fi d'estar exempt de realitzar la prova, segons el que s'estableix a les bases de la convocatòria. Opcional Ambdues
Títulació requerida: Titulació requerida per a la plaça a la qual es vol concórrer, segons s'estableix a les bases específiques de la convocatòria. Obligatori Ambdues
Currículum vitae: Currículum vitae acadèmic i professional amb indicació dels mesos treballats en cada lloc i, en el cas de les formacions, de les hores de duració de cada una. Obligatori Ambdues
Certificat de serveis prestats: En cas d'haver prestat serveis en administracions públiques, s'acreditaran mitjançant un certificat de prestació de serveis emès per l'òrgan competent, amb indicació de la categoria professional, les funcions i el període de temps.
Els serveis efectius per estats com a persona autònoma contractada per l'administració pública caldrà acreditar-los amb l'acord d'adjudicació de la prestació de serveis de l'entitat contractant.
Els serveis prestats en empreses privades o com a persones treballadores autònomes es podran acreditar mitjançant el contracte de treball, nòmines, vida laboral o certificació de l'empresari que acrediti els serveis prestats.
En tots els casos caldrà especificar la categoria professional, funcions i període de temps.
Opcional Ambdues
Acreditació de les formacions realitzades: Les persones aspirants hauran d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos al·legats. Altrament, seran computats com a jornades.
Els mèrits que constin en el currículum però que no quedin acreditats documentalment, no seran valorats.

Opcional Ambdues
Vida laboral: Informe de la vida laboral. Obligatori Ambdues
Taxa drets examen: Justificant d'haver abonat la taxa pels drets d'examen. Obligatori Ambdues

Normativa
Reial decret legislatiu 5/2015 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Llei 30/1984 Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Decret Legislatiu 1/1997 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Decret 214/1990 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals

Decret legislatiu 2/2003 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica