Usuari anònim
Connectar
02/04/2023 04:12:34 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiCessió i lloguer d'espais i infraestructures per a les entitatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió o el lloguer dels diferents espais municipals a les entitats, empreses o grups polítics, d'una banda, i a la ciutadania, de l'altra, en els casos concrets que especifica l'ordenança reguladora.

Persones destinatàries Ciutadania, entitats, empreses i grups polítics

Import Les entitats municipals estan exemptes de pagament. Pel que fa a la resta de persones interessades en la cessió o lloguer, el preu del lloguer dels diferents espais està regulat a les ordenances fiscals.

Termini de presentació En qualsevol moment, sempre amb una antel·lació de 15 dies.

Canal de presentació Persones físiques:
Poden escollir entre la via telemàtica i la presencial per a presentar la sol·licitud.

Persones jurídiques:

Es tracta de subjectes obligats a relacionar-se amb l'administració pública a través de mitjans telemàtics, per tant, només podran tramitar-les mitjançant la via telemàtica.

Sistema d'identificació Certificat digital de representant

Responsable del tràmit Ajuntament de Bigues i Riells
Periodicitat Continu. Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any..

Òrgan responsable de la resolució Alcaldia

Data d'actualització 30/09/2020

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari electrònic
Obligatori Ambdues
Codi d'Identificació Fiscal o DNI: Per les persones jurídiques, Codi d'Identificació Fiscal (CIF) de l'entitat peticionària, de l'empresa o partit polític, en cas de no haver-lo presentat en altres ocasions. Per les persones físiques, DNI, en cas de no haver-lo presentat en altres ocasions.
Obligatori Ambdues
Fitxa de sol·licitud d'espai o equipament municipal: Es tracta d'una fitxa en què es detalla l'espai i/o equipament sol·licitat i l'activitat per la qual se sol·licita. Inclou també la sol·licitud del material que se sol·licita. Opcional Telemàtica

Normativa
Ord. fiscal núm. 17 Ordenança fiscal núm. 17: Taxa per utilització d'instal·lacions i dependències municipals.
Ordenança número 17
Reglament d'usos equipaments Reglament d'usos i cessió dels equipaments i material municipal de l'Ajuntment de Bigues i Riells.
Reglament d'usos i cessió dels equipaments i material municipal de l'Ajuntment de Bigues i Riells

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica