Usuari anònim
Connectar
22/05/2022 00:38:20 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiCessió i lloguer d'espais i infraestructures per a les entitatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió o el lloguer dels diferents espais municipals a les entitats, empreses o grups polítics, d'una banda, i a la ciutadania, de l'altra, en els casos concrets que especifica l'ordenança reguladora.

Persones destinatàries Ciutadania, entitats, empreses i grups polítics

Import Les entitats municipals estan exemptes de pagament. Pel que fa a la resta de persones interessades en la cessió o lloguer, el preu del lloguer dels diferents espais està regulat a les ordenances fiscals.

Termini de presentació En qualsevol moment, sempre amb una antel·lació de 15 dies.

Canal de presentació Persones físiques:
Poden escollir entre la via telemàtica i la presencial per a presentar la sol·licitud.

Persones jurídiques:

Es tracta de subjectes obligats a relacionar-se amb l'administració pública a través de mitjans telemàtics, per tant, només podran tramitar-les mitjançant la via telemàtica.

Sistema d'identificació Certificat digital de representant

Responsable del tràmit Ajuntament de Bigues i Riells
Periodicitat Continu. Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any..

Òrgan responsable de la resolució Alcaldia

Data d'actualització 30/09/2020

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari electrònic
Obligatori Ambdues
Codi d'Identificació Fiscal o DNI: Per les persones jurídiques, Codi d'Identificació Fiscal (CIF) de l'entitat peticionària, de l'empresa o partit polític, en cas de no haver-lo presentat en altres ocasions. Per les persones físiques, DNI, en cas de no haver-lo presentat en altres ocasions.
Obligatori Ambdues
Declaració responsable COVID-19 entitats socioculturals, cíviques i educatives: Es tracta d'una declaració responsable en què l'entitat es compromet a complir amb totes les condicions necessàries per garantir la seguretat per a la cessió d'espais per la temporada Opcional Telemàtica
Pla de prevenció COVID-19. Entitats socioculturals i educatives: Es tracta del pla de prevenció en què es detallen les accions que es duran a terme per complir amb les condicions de seguretat necessàries derivades de la COVID-19, per les entitats que demanen la cessió d'un espai per tota la temporada. Opcional Telemàtica
Declaració responsable COVID-19. Cessió equipaments reunions entitats i activitats puntuals: Es tracta d'una declaració responsable en relació amb la COVID-19 per a les entitats que demanen la cessió d'un espai per a reunions i activitats puntuals. Opcional Telemàtica
Pla de prevenció COVID-19 per a la cessió d'equipaments. Reunions entitats i activitats puntuals: Es tracta del pla de prevenció en què es detallen les accions que es duran a terme per complir amb les condicions de seguretat necessàries derivades de la COVID-19, per les entitats que demanen la cessió d'un espai per a reunions o activitats puntuals. Opcional Telemàtica
Declaració responsable COVID-19 entitats esportives: Es tracta d'una declaració responsable en què l'entitat es compromet a complir amb totes les condicions necessàries per garantir la seguretat per a la cessió d'espais per la temporada. És un document específic per a les entitats esportives. Opcional Telemàtica
Pla de prevenció COVID-19 per entitats esportives. Cessió d'espais per temporada: Es tracta del pla de prevenció en què es detallen les accions que es duran a terme per complir amb les condicions de seguretat necessàries derivades de la COVID-19, per les entitats esportives que demanen la cessió d'un espai per a tota la temporada. Opcional Telemàtica

Normativa
Ord. fiscal núm. 17 Ordenança fiscal núm. 17: Taxa per utilització d'instal·lacions i dependències municipals.
Ordenança número 17
Reglament d'usos equipaments Reglament d'usos i cessió dels equipaments i material municipal de l'Ajuntment de Bigues i Riells.
Reglament d'usos i cessió dels equipaments i material municipal de l'Ajuntment de Bigues i Riells

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica