Usuari anònim
Connectar
24/05/2022 02:40:42 Ajuntament de Bigues i Riells del Fai :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament de Bigues i Riells del FaiProcés selectiu per una borsa d'agents interins/es de policia localNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Descripció del procediment Amb aquest tràmit es pot sol·licitar l'admissió en un procés selectiu per una borsa d'agents interins/es de la plantilla de personal de la policia local de l'Ajuntament mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Persones destinatàries Qualsevol persona que compleixi els requisits exposats a les bases específiques de la convocatòria oberta que estigui interessada en formar part de la borsa d'agents interins/es de la policia local.

Requisits d'iniciació a) Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

c) Haver complert 18 anys, i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

d) No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.

e) Tenir la capacitat funcional per dur a terme el desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria.

f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes (es comprovarà mitjançant certificat o informe mèdic aportat per la persona aspirant abans de l'inici de les proves físiques).

g) Estar en possessió dels permís de conduir de la classe B.

h) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomandes, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el reglament dels cossos de policia municipal.

i) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

j) No exercir cap càrrec, professió o activitat, pública o privada, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, que afectin l'estricte compliment dels seus deures, que comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin els interessos generals, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.

k) Acceptar mantenir vigent el carnet de conduir B, d'acord amb les condicions establertes en la legislació vigent.

l) Donar el consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per la tramitació del procés selectiu d'acord amb la normativa vigent.

m) Atorgar l'autorització expressa per tal que des de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai es demani, respecte a la persona interessada, els antecedents que puguin constar al registre Central de Penals i Rebels.

Termini de presentació El termini de presentació és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Canals d'accés al tràmit Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.

A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Sistema d'identificació Mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Òrgan gestor La sol·licitud entrarà pel registre de general de documents de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, des d'on es derivarà a recursos humans per tal que tramiti el procés selectiu.

Òrgan que resol Alcaldia, segons resulti de la conclusió del tribunal designat pel procés selectiu.

Import Import de la taxa per drets d'examen (d'acord amb el que estableix l'ordenança fiscal municipal número 12, pels drets d'examen a convocatòries públiques):
- Grups A1 i A2: 25,00 ¤
- Grups C1 i C2: 15,00 ¤

Existeix una bonificació del 50% dels drets d'examen de les persones que acreditin estar en situació de desocupació en el moment de presentar la seva sol·licitud. En aquest cas, les persones aspirants han d'assenyalar a la seva sol·licitud, aquesta circumstància, essent necessari que s'acrediti documentalment aquesta situació.

Termini de resolució Ve determinat per les bases específiques de la convocatòria.

Pràctica de notificacions En els processos selectius no es produeix resolució expressa, totes les decisions del tribunal, resultats d'exàmens i resolucions es publiquen al tauler d'edictes de l'ajuntament de Bigues i Riells.

Versió i data de l'última actualització 25/04/2022

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari de la sol·licitud de participació al procés, que, en cas de presentació telemàtica, es genera automàticament en omplir les dades. En cas de presentació presencial, el formulari específic per la participació al procés, serà facilitat a la pròpia Oficina d'Atenció a la Ciutadania o descarregable a través de la seu electrònica de l'ajuntament. Obligatori Ambdues
Document d'identiifcació: DNI, NIE o algun document d'identificació Obligatori Ambdues
Document acreditatiu del nivell de català: Document acreditatiu d'estar en possessió del certificat de nivell intermedi B2 (antic B) de llengua catalana, a fi d'estar exempt de la realització de la prova (segons els requisits establerts a l'apartat i) de la base cinquena). Obligatori Ambdues
Taxa drets examen: Resguard de pagament dels drets d'examen. Obligatori Ambdues

Normativa
Reial decret legislatiu 5/2015 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Llei 30/1984 Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública

Llei 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i les seves modificacions.

Decret Legislatiu 1/1997 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Decret 214/1990 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals

Decret legislatiu 2/2003 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica